Asker biblioteks leseselskap ble stiftet 21. september 2000. Navnet ble endret til Asker leseselskap på årsmøtet i 2016.

Formålet med foreningen er å skape et forum med vekt på litteratur i en sosial sammenheng.
 
Vi ønsker å invitere forfattere som forteller om sitt forfatterskap. Andre profilerte foredragsholdere innen kultur- og samfunnsliv er også aktuelle.
Medlemskap:
•    Leseselskapets arrangementer er åpne for foreningens medlemmer.
•    Det er mulighet for nye medlemskap én gang i året (på "venteliste" til opptak i januar).
•    Det koster 350 kroner  i året. Innbetaling av årskontingent i januar gir medlemskap.
•    Hvert medlemsmøte koster 200 kroner (endret 2017). Det blir sendt informasjon om  medlemsmøtene på forhånd og innbetaling er "billett" til det aktuelle møtet.
•    Medlemsmøtene holdes i Festsalen, 4. etg. i Asker kulturhus (hvis ikke annet er opplyst)
•    Asker leseselskap har en begrensning på 230 medlemmer.
•    Medlemskapet gir tilgang til forfattermøter, turer og hyggelig litterært samvær.
 

VEDTEKTER:

Vedtekter for Asker leseselskap
Asker biblioteks leseselskap ble stiftet 21. september 2000 og er en selvstendig, frivillig, upolitisk organisasjon.  Fra april 2016 endres navnet til Asker leseselskap.

1. Formål
Være et forum med vekt på litteratur i en sosial sammenheng. Invitere forfattere som forteller om sitt forfatterskap, leser fra egne bøker eller holder foredrag om valgte temaer.
Invitasjon kan gå til etablerte forfattere, men også til nye stemmer innen litteratur og samfunnsliv.
Arrangere turer med litterær tilknytning.

2. Medlemmer
Er de som til enhver tid har betalt årskontingent. Opptak av nye medlemmer skjer mellom nyttår og årsmøtet, hvis det samlede antall ikke overstiger 230.

3. Arbeidsår
Regnskapsåret følger kalenderåret.

4. Årsmøtet
Årsmøtet er Leseselskapets øverste organ og avholdes innen 30. april hvert år.
Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt årskontingent.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker til årsmøtet skal leveres skriftlig til styret innen 2 uker før årsmøtet. Styret skal uttale seg om innkomne forslag.
Saksliste med vedlegg skal være tilgjengelig for medlemmene minst 7 dager før årsmøtet.
Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles ved vanlig varsel når styret finner det nødvendig (eller når minst 10 medlemmer ber om dette skriftlig).

Årsmøtet skal:
•    Godkjenne innkallelse og dagsorden
•    Velge ordstyrer og referent
•    Behandle styrets årsberetning
•    Behandle revidert regnskap
•    Fastsette medlemskontingent
•    Behandle innkomne forslag
•    Velge medlemmer til styret og en revisor etter innstilling fra valgkomiteen
•    Velge medlemmer til valgkomiteen etter innstilling fra styret

5. Styrets sammensetning og funksjonstid
Styret består av syv medlemmer som velges av årsmøtet og velges for 2 år av gangen, 4 det ene året og 3 det andre året.
Valgkomiteen på 3 medlemmer og revisor velges for 1 år av gangen.
 Styret har flat struktur, og styremedlemmene fordeler ansvarsområdene seg imellom.

6. Vedtektsendring og opphør
Forslag til vedtektsendring fremmes på årsmøtet. Beslutning om opphør av Leseselskapets virksomhet kan bare fattes på årsmøte. Det kreves ¾ flertall. Dersom organisasjonen blir oppløst, bestemmer årsmøtet hvordan eventuelle eiendeler skal disponeres.

Asker, april 2016.